/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2018-06-05T09:33:36+00:00

Algemene voorwaarden

Makelaarsdomeinnaam.nl

Dit zijn de algemene voorwaarden van:

Naam: Woonderijen,
Adres: Kwartiersedijk 36, 6909 DJ Babberich
E-mailadres: info@woonderijen.nl
KvK-nummer: 09139989
Btw-identificatienummer: 123424306

Inhoudsopgave

Artikel  1  – Definities.
Artikel  2  – Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Artikel  3  – Verplichtingen Gebruikers.
Artikel  4  – Tot stand komen van de overeenkomst
Artikel  5  – Bemiddeling en kosten.
Artikel  6  – Registratie domeinnaam.
Artikel  7  – Herroepingsrecht
Artikel  8  – Gebruik van de [veiling]website.
Artikel  9  – Conformiteit en Garantie.
Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid.
Artikel 12 – Vooruitbetaling zekerheidstelling.
Artikel 13 – Duur en beëindiging overeenkomst
Artikel 14 – Overmacht
Artikel 15 – Onderhoud website.
Artikel 16 – Wijziging algemene voorwaarden.
Artikel 17 – Bescherming en verwerving van persoonsgegevens.
Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen.

Artikel  1  – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en/of de natuurlijke of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die middels een uitgebracht bod op een aangeboden domeinnaam een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Bezoeker: ieder natuurlijk persoon die de website Makelaarsdomeinnaam.nl
bezoekt, te bereiken via https://www. Makelaarsdomeinnaam.nl, alsmede alle andere websites van ondernemer, bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen.
Bod: een uitgebracht bod met de intentie een domeinnaam te kopen van ondernemer.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt.
Domeinnaam: een internetadres met een bijbehorende top-level-domein-extensie.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
Gebruiker: iedere bezoeker die zich middels het registratieformulier heeft aangemeld als bieder en deze algemene voorwaarden tijdens dit registratieproces heeft geaccepteerd.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Ondernemer: Woonderijen, gevestigd aan de Kwartiersedijk 36, 6909 DJ te Babberich, geregistreerd bij KvK Arnhem onder dossiernummer 09139989.
Overeenkomst op afstand: de [bemiddelings]overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor bemiddeling op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
[Veiling]website: Makelaarsdomeinnaam.nl

Artikel  2  – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.

De door de afnemer en/of derde gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ondernemer aanvaard.

Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel  3  – Verplichtingen Gebruikers

  • De gebruiker die via de website een overeenkomst met ondernemer sluit door gebruik te maken van de website, heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst te controleren op correctheid. Zolang de gebruiker gebruik maakt van de website, is het de plicht van de gebruiker zijn of haar persoons-, contact- en adresgegevens onverwijld aan ondernemer door te geven. Bij twijfel over de identiteit van een gebruiker kan ondernemer de gebruiker om een kopie legitimatiebewijs vragen.
  • Indien de gebruiker aangeeft op te treden namens een rechtspersoon, zonder tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegd te zijn (bijvoorbeeld wegens bijzondere statutaire bepalingen en/of het ontbreken van een afdoende volmacht/procuratie of anderszins), dan is de ondergetekende in privé gebonden aan de aldus gedane bieding en aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van biedingen met voormelde Gebruikersnaam voortvloeien, alsmede in privé aansprakelijk voor de schade die de ondernemer of anderen als gevolg van onbevoegd verrichte handelingen mochten lijden.
  • Iedere gebruiker heeft de plicht zich te onthouden van misbruik. Van misbruik is sprake als gebruikers al dan niet onder valse voorwendselen de website oneigenlijk gebruiken om gebruikers of derden te bevoordelen of benadelen in de ruimste zin van het woord
  • Indien misbruik objectief vast te stellen is en indien deze objectiviteit niet vast te stellen is op basis van klachten van meerdere gebruikers te kwalificeren als misbruik, behoudt ondernemer het recht toegang tot de website te ontzeggen en is er voor gebruiker geen aankoop van extra opvallende domeinnamen meer mogelijk.
  • Om de continuïteit van de website op lange termijn te waarborgen, zijn gebruikers gehouden de naleving van de voorwaarden te handhaven binnen hun eigen organisatie. Indien ondernemer constateert dat een gebruiker misbruik pleegt, dan is gebruiker verplicht onverwijld dit misbruik te doen beëindigen.

Artikel  4  – Tot stand komen van de overeenkomst

De gebruiker van de [veiling]website kan een bod uitbrengen op een domeinnaam.

Het bod betreft een bedrag in euro’s en is exclusief btw.

Ieder bod dat wordt gedaan is onherroepelijk en kan niet worden verlaagd of worden ingetrokken.

Ieder hoogste bod op de [veiling]website van ondernemer leidt tot een definitieve overeenkomst tussen ondernemer en afnemer.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat afnemer de bevestiging van het hoogste bod van ondernemer via een elektronische melding heeft ontvangen.

Het doen van enig bod, daaronder mede doch niet uitsluitend het hoogste bod, geeft op geen enkele manier de garantie of het recht dat ondernemer de domeinnaam waarop het bod is uitgebracht voor afnemer zal laten registreren. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van de domeinnaam zijn tevens afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.

De desbetreffende instantie beslist over de toekenning en/of registratie van een domeinnaam. Ondernemer vervult in de overeenkomst slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

Gebruikers van de website mogen de prijs van een veiling niet manipuleren en geen externe software gebruiken om een bod te beïnvloeden.

Ondernemer is bevoegd, zonder opgaaf van redenen, biedingen te verwijderen.

Ondernemer is gerechtigd de biedingsperiode voor een domeinnaam te verlengen, bijvoorbeeld indien in de laatste minuten van de biedingsperiode er een nieuw hoogste bod wordt gedaan.

Artikel  5  – Bemiddeling en kosten

Na totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden, zal ondernemer zich, na betaling van de factuur, inspannen om de domeinnaam waar het bod op zit te laten registreren op naam van de afnemer.

Afnemer is na registratie volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Afnemer vrijwaart ondernemer tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam.

Artikel  6  – Registratie domeinnaam

Afnemer ontvangt, na betaling als bedoeld in artikel 3, zo spoedig mogelijk per e-mail een verhuistoken van de gekochte domeinnaam. Met de verhuistoken kan afnemer de domeinnaam verhuizen naar de eigen provider. Daarna zorgt die provider er voor dat de houdergegevens van de domeinnaam aangepast worden naar de gegevens van afnemer.

Indien afnemer niet tijdig, dat wil zeggen niet binnen de in artikel 9 van deze voorwaarden genoemde termijn heeft betaald, heeft ondernemer het recht de domeinregistratie op te schorten.

Afnemer blijft, ook na opschorting van de domeinnaamregistratie, het bedrag ter hoogte van het bod aan ondernemer verschuldigd. Dit laat de mogelijkheid van aanvullende of vervangende schadevergoeding voor ondernemer onverlet alsmede de bij afnemer in rekening te brengen c.q. gebrachte buitengerechtelijke [incasso]kosten.

Indien de domeinregistratie door ondernemer wordt opgeheven als gevolg van een tekortkoming zijdens afnemer verbeurt afnemer zonder nadere ingebrekestelling een boete van € 2.500,–.

Artikel  7  – Herroepingsrecht

Het recht van ontbinding c.q. herroeping, dat de consument die een bod heeft uitgebracht de mogelijkheid beidt om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 [veertien] dagen af te zien van de overeenkomst, is niet van toepassing op de overeenkomst die tussen opdrachtgever en afnemer tot stand is gekomen.

Artikel  8  – Gebruik van de [veiling]website

Om gebruik te kunnen maken van de website, waaronder mede wordt verstaan het uitbrengen van een bod, moet de gebruiker zich registreren op de website. Met het invullen van het registratieformulier sluit de gebruiker een overeenkomst met ondernemer, waar deze algemene voorwaarden onderdeel van uitmaken.

Ondernemer is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die de gebruiker in zijn registratieformulier opneemt. De gebruiker is zelf verantwoordelijkheid voor de juistheid van de geregistreerde gegevens. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige gegevens van gebruiker.

De gebruiker van de website is ten allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere gebruiker dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Indien biedingen zijn ontvangen die zijn gedaan door gebruik van het wachtwoord en gebruikersnaam van de gebruiker, worden deze biedingen aangemerkt als biedingen die door de gebruiker zelf zijn uitgebracht en is de gebruiker, ook in geval van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam, gebonden aan de aldus uitgebrachte biedingen en is hij zelf aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van de betreffende biedingen voortvloeien.

De gebruiker van de website dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. De gebruiker zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Door het aangaan van de overeenkomst staat afnemer ervoor in dat hij meerderjarig en handelingsbekwaam is.

Ondernemer doet haar uiterste best om alleen juiste informatie op de website te plaatsen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen, fouten of onjuistheden op de website.

Artikel  9  – Conformiteit en Garantie

Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

De in het vorige lid genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door afnemer of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ondernemer, afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

Een door ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die afnemer op grond van de overeenkomst tegenover ondernemer kan doen gelden.

Afnemer kan geen aanspraak maken op garantie indien afnemer in verzuim is jegens ondernemer.

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden

Voor zover niet anders is overeengekomen, dient het door afnemer verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 5 [vijf] dagen nadat ondernemer via de elektronische weg de factuur aan afnemer heeft gezonden.

Beslissend voor de aanvang van de 5 dagen termijn is de factuurdatum zoals vermeld op de factuur.

Alle facturen zullen door afnemer worden betaald in euro’s door storting of overmaking conform de op de factuur vermelde betalingscondities dan wel de anderszins schriftelijk overeengekomen betalingscondities.

Na het verstrijken van 5 dagen na factuurdatum is afnemer die niet handelt in hoedanigheid van consument en niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hier ingebrekestelling voor vereist is.

Afnemer die handelt in hoedanigheid van consument is in verzuim na conform het bepaalde in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten te zijn aangemaand.

Afnemer is niet gerechtigd tot korting of verrekening.

Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Is afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van afnemer.

Indien afnemer in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige voldoening van een geldsom, dan is ondernemer gerechtigd om in geval van facturen welke 5 dagen na factuurdatum onbetaald gebleven zijn, buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het forfaitaire vergoedingsschema als bedoeld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten en het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten met een minimum van € 40,–.

De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van afnemer wordt gelegd, afnemer overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Indien ondernemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot het bedrag van de factuur voor het product dat c.q. de dienst die tot aansprakelijkheid heeft geleid.

Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is ondernemer nimmer aansprakelijk.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de ondernemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan de ondernemer toegerekend kan worden;
  • de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer of zijn ondergeschikten.

Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ondernemer is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ondernemer kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 12 – Vooruitbetaling zekerheidstelling

Ondernemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot verrichten van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien afnemer met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op ondernemer rustende prestatie- c.q. inspanningsplicht. Onverminderd het recht van ondernemer op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door afnemer.

Artikel 13 – Duur en beëindiging overeenkomst

De termijn van de overeenkomst vangt aan op het moment dat afnemer een bevestiging heeft ontvangen van ondernemer dat hij, bij sluiting van de veiling, het hoogste bod heeft uitgebracht op de domeinnaam. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, waarbij de einddatum van de overeenkomst de betaling van de factuur aan ondernemer betreft.

Artikel 14 – Overmacht

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat ondernemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ondernemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 15 – Onderhoud website

Ondernemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om haar systemen te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Ondernemer is gerechtigd de website [tijdelijk] buiten gebruik te stellen of te beperken als dat noodzakelijk is voor het onderhouden, aanpassen of beveiligen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat jegens ondernemer.

Ondernemer garandeert niet dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, Trojans en andere fouten en/of gebreken en/of dat eventuele gebreken zullen worden verholpen, en is niet aansprakelijk voor schade die hiervan het gevolg is.

Artikel 16 – Wijziging algemene voorwaarden

Ondernemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig [30] dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van ondernemer of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien afnemer een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

Artikel 17 – Bescherming en verwerving van persoonsgegevens

Ondernemer verwerkt persoonsgegevens van afnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en ten behoeve van een goed beheer en exploitatie van haar systeem en [administratieve] beheerstaken; zie privacy policy. Deze verwerking bevat alle abonnement- en verkeersgegevens, is slechts toegankelijk voor ondernemer en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij ondernemer in het kader van de dienst een derde inschakelt, redenen heeft om de kredietwaardigheid van een afnemer te doen onderzoeken, dan wel wanneer ondernemer hiertoe krachtens de wet of een rechtelijke uitspraak verplicht is.

Afnemer heeft het recht op inzage, correctie en vergetelheid als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ten aanzien van zijn persoonsgegevens zoals die door ondernemer worden verwerkt. Ondernemer zal er zorg voor dragen dat de verantwoordelijke in de zin van de AVG alle verplichtingen van de AVG zal naleven.

Afnemer vrijwaart ondernemer voor alle aanspraken van derde die jegens ondernemer mochten worden ingesteld op grond van de AVG.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen tussen de afnemer en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door ondernemer te leveren of geleverde dienst, kunnen zowel door afnemer als door ondernemer aanhangig worden gemaakt bij een bevoegde Nederlandse rechter.